Kansrijk

Op basisschool De Vijf Hoeven krijgt iedereen de kans om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Deze kansen en mogelijkheden liggen zowel binnen de schoolmuren als daarbuiten. Wij zijn ons ervan bewust dat een kansrijke start voor kinderen onmisbaar is. Daarom organiseren wij ons onderwijs op een dusdanige wijze, dat ieder kind zijn/haar maximale potentie kan benutten. We maken keuzes die gelijke kansen stimuleren. Een goede samenwerking en afstemming met onze ouders, wijkpartners en partners van de kinderopvang is hierbij essentieel.
  • Iedereen hoort erbij! De Vijf Hoeven is een “Kanjerschool”. De theorie uit de Kanjertraining is leidend voor de wijze waarop we aandacht hebben voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. De belangrijkste stelregel uit de Kanjertraining is: 'we vertrouwen elkaar'.
  • De school biedt een veilige en rustige omgeving.
  • We verzorgen een kwalitatief sterk onderwijsaanbod met doelgerichte instructies op niveau. Er is sprake van maatwerk. We werken opbrengstgericht met onze kinderen.
  • We hebben passend hoge verwachtingen van onze kinderen. Dit uit zich in de lessen en instructies die we geven, maar ook in de schooladviezen die we formuleren voor onze schoolverlaters. 
  • Binnen de school is sprake van pedagogisch optimisme; we benaderen kinderen met tact.
  • We hebben oog voor de talenten van kinderen en bieden ruimte voor hun talentontwikkeling. (Ontwikkeling = In beweging!)
  • Behalve op kennis en vaardigheden is ons onderwijs steeds meer gericht op de ontwikkeling van competenties van kinderen.